- قابل توجه كليه دانشجويان محترم تاريخ انتشار :1393/09/28

كليه دانشجويان مي توانند از تاريخ 29/9/93  از مسير زير نسبت به دريافت كارت آزمون(گزارش 428)  اقدام نمايند:

آموزش--------> گزارش آموزش ---------> دانشجو-------> اطلاعات ثبت نام و امتحان

 ---------->برنامه امتحان پايان ترم دانشجو

* توجه 1: دروس دانشجوياني كه نحوه برگزاري آزمون آنها الكترونيكي مي باشد در بخش نحوه برگزاري كارت ازمون درج شده است.

*توجه 2:دانشجويان مي بايست قبل از دريافت كارت آزمون نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايند.

 


- قابل توجه دانشجويان محترم تاريخ انتشار :1393/09/04

كليه دانشجويان مي توانند از مسير زير نسبت به ارزشيابي اساتيد  از تاريخ 4/9/93  الي 4/10/93  در سيستم  اقدام  نمايند.

ارزشيابي  ---------> استاد ----------> ارزشيابي


- قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر تاريخ انتشار :1393/06/31

لطفا نسبت به تكميل دقيق اطلاعات خود به روش زير در اسرع به روش زير در اسرع وقت اقدام نماييد:

 آموزش -> دانشجو -> دانشجويان شاهد وايثارگر -> عمليات دريافت اطلاعات دانشجويان شاهد و ايثارگر-پيام نور

      1-  در منوي "ثبت اطلاعات دانشجويان شاهد و ايثارگر " نسبت به ثبت دقيق اطلاعات مرتبط اقدام نماييد.

      2- درمنوي "ارسال تصوير مدارك مورد نياز" نسبت به ارسال تصوير پشت و روي كارت ايثارگري خود اقدام نماييد.

شايان ذكر است درصورتي كه دانشجوي شاهد و ايثار گر نسبت به ثبت و يا تكميل اطلاعات خود از روش بالا اقدام ننمايد عواقب ناشي از عدم فعال شدن امكان انتخاب واحد دانشجو بر عهده خود ايشان ميباشد.


- قابل توجه اساتيد گرامي تاريخ انتشار :1393/06/03

لطفا نسبت به تكميل و تاييد اطلاعات خود از پردازش زير اقدام فرماييد. شايان ذكر است امكان دسترسي به پردازش هاي سيستم پس از تكميل فرم مذكور مقدور خواهد بود:

پردازش مشخصات استاد -> بررسي و تكميل دقيق فرم -> انتخاب گزينه اعمال تغييرات


- كتابخانه تاريخ انتشار :1393/05/04

قابل توجه كليه دانشجويان محترم با توجه به راه اندازي سامانه مديريت كتابخانه دانشگاه پيام نور

,  كليه دانشجويان مي توانند از آدرس زير نسبت به بهره برداري از امكانات موجود در اين سايت

 اقدام نمايند.

http://dlib.pnu.ac.ir/


- قابل توجه كليه دانشجويان گرامي تاريخ انتشار :1392/10/25

نحوه محاسبه درس جز30 قرآن كريم به شرح زير مي باشد:

1- درس مذكور در در صورت اخذ نمره قبولي در معدل كل 100% داراي تاثير مثبت ميباشد وباعث افزايش در ميانگين كل مي گردد.

2- تعداد واحد درس فوق در سقف واحد اخذ شده در نيمسال جاري محاسبه نخواهد شد.

3-درس مذكور فاقد شهريه متغير ميباشد.

تذكر: شايان ذكر است دانشجوياني كه در نيمسال هاي گذشته نسبت به اخذ درس  جز 30 قرآن كريم اقدام نموده اند ميتوانند در گزارش 100 "كارنامه كلي" ->خلاصه وضعيت تحصيلي ->معدل كل ، نسبت به مشاهده تغييرات مثبت درس مذكور در معدل كل اقدام نمايند.